Algemene voorwaarden

VORM ELEVEN Communicatie & Creatie

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 20 april 2021.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. VORM ELEVEN CC: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Vorm Eleven Communicatie & Creatie gevestigd aan de Pinksterbloem 14 te Damwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01098878;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie VORM ELEVEN CC producten en/of diensten levert dan wel voor wie VORM ELEVEN CC werkzaamheden verricht dan wel met wie VORM ELEVEN CC een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen VORM ELEVEN CC en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop;
d. toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door VORM ELEVEN CC voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen VORM ELEVEN CC en de klant waarop VORM ELEVEN CC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VORM ELEVEN CC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VORM ELEVEN CC en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VORM ELEVEN CC opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop VORM ELEVEN CC haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door VORM ELEVEN CC gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht VORM ELEVEN CC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties of offertes binden VORM ELEVEN CC niet.
3.7 VORM ELEVEN CC levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden.

Artikel 4 Concepttekst of ontwerp en eenmalige herziening
Indien de levering een tekst of ontwerp bevat, heeft de offerte betrekking op eenmaal een herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 VORM ELEVEN CC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2 VORM ELEVEN CC bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. VORM ELEVEN CC heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 In geval VORM ELEVEN CC bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld wat betreft kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen. VORM ELEVEN CC zal over zulke wijzigingen overleg plegen met de klant.
6.4 VORM ELEVEN CC is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door VORM ELEVEN CC verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door VORM ELEVEN CC gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan VORM ELEVEN CC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de klant VORM ELEVEN CC alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
7.2 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan VORM ELEVEN CC¬ de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke¬lijke afmetingen, heeft VORM ELEVEN CC recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door VORM ELEVEN CC te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant VORM ELEVEN CC alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
7.3 De klant behandelt door VORM ELEVEN CC verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
7.4 De klant is gehouden VORM ELEVEN CC onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.5 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het VORM ELEVEN CC onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
7.6 VORM ELEVEN CC gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.7 De klant vrijwaart VORM ELEVEN CC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.
7.9 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet die volgen uit deze algemene voorwaarden de overeenkomst of de wet, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die VORM ELEVEN CC daardoor lijdt.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden
8.1 Partijen kunnen de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Bij tussentijdse opzegging is de klant verplicht VORM ELEVEN CC alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en de te verrichten werkzaamheden te vergoeden conform de overeenkomst. Voorts is de klant verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door VORM ELEVEN CC voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.
8.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit een tussentijdse beëindiging.

Artikel 9 Meerwerk
9.1 De klant aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht.
9.2 Kosten voor extra werkzaamheden worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Gebruik van toeleveranciers
Opdrachten aan toeleveranciers worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt. VORM ELEVEN CC houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg.

Artikel 11 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef of prototype van het ontwerp of de tekst te controleren en goed te keuren.

Artikel 12 Afwijkingen
12.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
12.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 13 (Op)levering en (op)leveringstermijn
13.1 De door VORM ELEVEN CC opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
13.2 In het geval dat een door VORM ELEVEN CC met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
13.3 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.
13.4 De klant is ver¬plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta¬ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
13.5 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Prijzen
14.1 Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
14.2 VORM ELEVEN CC heeft het recht de prijzen en tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe prijzen of tarieven, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

Artikel 15 Honorarium
15.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
15.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van VORM ELEVEN CC. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van VORM ELEVEN CC, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
15.3 VORM ELEVEN CC is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VORM ELEVEN CC, dat in redelijkheid niet van VORM ELEVEN CC mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 16 Betaling
16.1 De klant dient het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk of via de e-mail met de klant anders is overeengekomen.
16.2 VORM ELEVEN CC is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien VORM ELEVEN CC van deze mogelijkheid gebruik maakt en de klant hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de (op)leveringsverplichting(en) van VORM ELEVEN CC op.
16.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door VORM ELEVEN CC ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant, voor zover de wet dat toelaat.
16.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van VORM ELEVEN CC op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Rechten van intellectuele eigendom
17.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, websites, webshops, Social media kanalen, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, berust bij VORM ELEVEN CC dan wel bij haar licentiegevers. De klant verkrijgt van VORM ELEVEN CC een licentie voor het overeengekomen gebruik in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door VORM ELEVEN CC in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de klant zijn gemaakt. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk of anderszins beschermde werk heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de klant zelf.
17.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van VORM ELEVEN CC veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. VORM ELEVEN CC kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging VORM ELEVEN CC als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren.
17.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij VORM ELEVEN CC voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
17.4 VORM ELEVEN CC is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren dan wel te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.
17.5 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, materialen of producten te verwijderen of te wijzigen.
17.6 Het is de klant niet toegestaan het geleverde te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

Artikel 18 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Artikel 19 Klachten en verjaring
19.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct en uiterlijk binnen 14 dagen na de (op)levering aan VORM ELEVEN CC kenbaar te worden gemaakt.
19.2 Na het indienen van de klacht dient de klant VORM ELEVEN CC de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
19.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VORM ELEVEN CC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene voorwaarden.
19.4 Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van VORM ELEVEN CC. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 20 Ontbinding en opschorting
20.1 VORM ELEVEN CC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst VORM ELEVEN CC omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
20.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VORM ELEVEN CC op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VORM ELEVEN CC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
21.1 VORM ELEVEN CC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest.
21.2 VORM ELEVEN CC kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
21.3 VORM ELEVEN CC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VORM ELEVEN CC is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
21.4 In geen geval is VORM ELEVEN CC aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
21.5 VORM ELEVEN CC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van VORM ELEVEN CC in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
21.6 VORM ELEVEN CC is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
21.7 De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan VORM ELEVEN CC niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
21.8 Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan VORM ELEVEN CC nimmer worden aangerekend.
21.9 VORM ELEVEN CC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van aan de klant verstrekte inlogcodes. VORM ELEVEN CC is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van de inlogcodes wordt gemaakt.
21.10 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door VORM ELEVEN CC geleverde, sluit VORM ELEVEN CC iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
21.11 VORM ELEVEN CC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
21.12 Indien VORM ELEVEN CC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VORM ELEVEN CC beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VORM ELEVEN CC gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VORM ELEVEN CC beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
21.13 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VORM ELEVEN CC of haar ondergeschikten.

Artikel 22 Overmacht
22.1 Van overmacht aan de zijde van VORM ELEVEN CC is onder andere sprake indien VORM ELEVEN CC verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden, alles zowel in het bedrijf van VORM ELEVEN CC als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
22.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van VORM ELEVEN CC langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
22.3 Voor zover VORM ELEVEN CC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VORM ELEVEN CC gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 24 Slotbepalingen
24.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
24.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
24.3 Op elke overeenkomst tussen VORM ELEVEN CC en de klant is Nederlands recht van toepassing.
24.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en VORM ELEVEN CC worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VORM ELEVEN CC gevestigd is.